Pukk, Grus og Sand


Pukk:
Fellesbetegnelse på knuste materialer av fjell, og større naturstein/grus.

Grus:
Naturlig avsatt materiale, foredles/sorteres i flere størrelser, beholder ofte
sin naturlige kornform

Sand:
Fellesutrykk for naturlig avsatt materiale som sorteres/siktes evt. vaskes,
naturlig kornform.

Silt:
Små korn, mindre enn såkalt finsand, nesten leirpartikler.

Leir:
Nesten mikroskopisk kornstørrelse, flere typer leire med forskjellige
egenskaper/faremomenter ved fundamentering etc.Leire utnyttes også til produksjon av
det kjente byggematerialet "Leca stein", dette er brent leire ved høy temperatur

Kvikkleire:
Betegner leire som under siste istid var utsatt for saltvann (marine grense:gammelt havnivå),
som har medført en indre kornstruktur som er stablet mer eller mindre som et korthus
pga. saltinnholdet, når dette saltet så vaskes ut faller korthuset sammen, altså den
indre strukturen kollapser.

Filler:
Fellesbetegnelse på partikler < 0,063 mm.
Dette er en svært viktig parameter mht. Asfalt, Veibyggingsteknologi og betong.
For betong har imidlertid også < 0,125 mm blitt brukt til å beskrive fillerinnhold.

Humus:
Betegnelse på organisk materiale (jordsmonn etc) som forekommer i Sand og grus forekomster.


Hoved bruksområder for Norges pukk og grus forekomster:

Sprengt fjell, knust stein og pukk for betong, asfalt, vegbygging ol.ca. 28 mill.tonn årlig
ifølge SSB's tall fra 2008

Løsmasse, knust stein og pukk for betong, asfalt, vegbygging ol.ca. 4 mill. tonn årlig,
ifølge SSB's tall fra 2008

Naturlig sand, alle slag, størsteparten også her til betong, asfalt, vegbygging ol.
ca. 4,5 mill. tonn (ifølge SSB's tall fra 2008)

I tillegg kommer selvsagt andre bruksområder, men i atskillig beskjednere omfang.

Norge brukte altså ca. 37 mill. tonn pukk, grus og sand i 2008

Samfunnet spiser altså av naturressursene.
Fjell er det naturligvis nok av i Norge,
men vi må huske på at naturlig avsatte materialer som grus og sand
desverre "ikke" kan regnes som fornybar ressurs, iallefall ikke de nærmeste 10000 årene.