CE sertifisering

I forbindelse med Byggevaredirektivets krav til godkjenninger / sertifiseringer mht.produkt-
egenskaper og fremstillingsprosesser så er det EU’s produktstandarder som skal gjelde
sammen med Nasjonale tillegg.

Tredjepartsgodkjenning og kontroll er en vesentlig del av sertifiseringen av produkter,
i Norge er det forholdsvis få godkjente sertifiseringsorganer som pr.i dag utfører og ivaretar
disse myndighetspålagte kontroller og godkjenninger, det skjer via inspektører som reiser rundt.

Produsenter av byggevarer vil utfra disse bestemmelsene måtte tilegne seg kjennskap til,
og inneha en god forståelse av hva standardene innebærer for produksjon og fremstilling
av denne typen byggevareprodukter.

Utarbeidelsen av 'Produksjonskontroll systemer' er det som i første omgang bør prioriteres høyest ved
innledningen til sertifiseringsprosessen. Det er i hovedsak denne som prioriteres og vektlegges mest
ved førstegangssertifisering av produkter.

Begreper for systemangivelse 2+ og 4 er nok kjent i bransjen, men definisjonen er altså følgende:
Disse tallene refererer til om tilslaget nasjonalt er klassifisert med høye sikkerhetskrav eller ikke,
en annen og noe mer eksakt definisjon er altså om det kreves inngrep av tredjepart eller ikke.
System 2+ krever tredjeparts godkjenning og samsvarsattestering.
System 4 krever ikke tredjepart, men vær klar over at det er samme krav til kontroll og samsvar.

Enhver bedrift som produserer byggevarer underlagt sertifisering/godkjenning (iht. 2+) plikter å
utpeke en som skal være ledelsens representant ovenfor eksterne kontrollorganer.

Pukk, Grus og Sand
Pukk, grus og sand betegnes som Tilslag ved produksjon av Asfalt / Betong, og andre
byggevarer hvor Pukk, grus og sand inngår som et delmaterial for andre produkter.
Vi benevner ofte dette som bunden eller ubunden bruk av tilslag.

Tilslag til Asfalt følger standard NS-EN 13043 (system 2+) som heter:
Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer.

Tilslag til Betong følger standard NS-EN 12620 (system 2+) som heter:
Tilslag for Betong.

Pukk, grus og sand for Veibygging, Bygg/Anlegg generelt følger standard NS-EN 13242 (system 4) som heter:
Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid/vegbygging.

Pukk som benyttes av jernbaneverket følger standard NS-EN 13450 (system 2+) som heter:
Tilslag for Jernbaneballast.

I tillegg til disse produktkategoriene finnes en del andre standarder:
NS-EN 13055-1 Lett Tilslag for betong, mørtel og injiseringsmasse.
NS-EN 13055-2 Lett Tilslag for bituminøse masser
NS-EN 13139 Tilslag for mørtel.
NS-EN 13383-1 Vassbyggingsstein
Det finnes også noen mer spesielle standarder / sertifiseringsordninger for diverse produkter
hvor pukk, grus og sand inngår. Eksempelsvis: fallsand / støtsand, filtersand etc.

Produksjon og kvalitetskontroll skal ivaretas og synliggjøres via utarbeidet
Produksjonskontroll system (PK-system) som spesifikt omhandler produktene og produksjonen av disse.
Systemet skal bygges opp mht. å dekke de enkelte standardenes krav og retningslinjer.
I utgangspunktet er det dette systemet som i hovedsak gjennomgåes ved tredjepartskontroll ved sertifisering.

Ceba Consult Frode Pedersen utarbeider komplette Produksjonskontroll systemer på bestilling,
disse spesialtilpasses den enkelte bedrift.

Asfalt
Produksjon av Asfalt følger standardene i NS-EN 13108 serien som betegnes:
Bituminøse masser, materialspesifikasjoner

Denne standarden tilhører og omfattes av en serie standarder (13108 serien):

NS-EN 13108-1	Asfaltbetong
NS-EN 13108-2	Asfaltbetong for tynne lag (tynndekker)
NS-EN 13108-3	Mykasfalt
NS-EN 13108-4	Hot rolled asfalt
NS-EN 13108-5	Skjelettasfalt
NS-EN 13108-6	Støpeasfalt
NS-EN 13108-7	Drensasfalt
NS-EN 13108-8	Resirkulert asfalt

NS-EN 13108-20	Typeprøving
NS-EN 13108-21	Produksjonskontroll
Betong
Produksjon av Fabrikkblandet Betong følger standarden NS-EN 206-1 som heter:
Fabrikkblandet betong.