Bygg og Anlegg generelt

Ceba Consult ved meg selv som daglig leder innehar i utgangspunktet bred kompetanse innen
denne bransjen, og vil av den grunn være istand til å ta på meg også oppdrag utenom min
kjernevirksomhet.I kraft av min utdannelse er det vel slik at en bygg og anleggs ingeniør
i utgangspunktet skal være istand til å foreta seg både det ene og det andre (i teorien iallefall).
Men verden er heldigvis ikke bare teori, det er nok fortsatt slik at de fleste ingeniører
ender opp med sine spesialfelt etterhvert.

I mange bransjer er det vel noen ganger lagt opp til altfor mange deloppgaver på den enkelte
arbeidstaker, de såkalte supermenneskene (ja til alt personene). Det er selvsagt viktig med vidsyn
og vid kompetanse men jeg tror det i mange tilfeller blir avglemt at vi er mennesker og ikke maskiner.

Jeg har stor tro på at flere bedrifter i fremtiden vil måtte innse nytteverdien i å knytte til seg
medarbeidere, konsulenter, samarbeidspartnere som har kompetanse og hovedfokus på
tilrettelegging og oppfølging av myndighetskrav / sertifiseringer / tredjepartskontroll og
dokumentasjoner / HMS / risikovurderinger etc. Mange virksomheter vegrer seg også for å utvide
sine virksomheter i en bransje med stadig økende krav til dokumentasjoner etc. mange kompliserte
EU-standarder er allerede innført, og flere vil komme.

Hovedtyngden av aktørene som jobber i bygg og anleggs bransjen er ofte praktiske og meget
driftsfokuserte, og er ofte gode på praktiske løsninger og utførende arbeider, hvor jo selvsagt
også hovedfokuset bør være mht.verdikjede / inntjening og egen kompetanse.

Byggherrekravene er klart økende, byggherreforskriften sier klart fra hvilket plikter en byggherre har,
og etterhvert er det også blitt et stadig sterkere fokus på konsekvensene av brudd på forskriftene.
Når altså byggherrer/oppdragsgivere innskjerper sine kontroller ovenfor entreprenører/aktører så er
det innlysende at bransjen også etterhvert må innskjerpe fokuset på å overholde krav og forskrifter.
Konkurranse situasjonen bedrifter imellom blir endret og posisjoneringen i forhold til å
inneha og/eller knytte til seg den nødvendige kompetansen er nok økende.